Loading...
სტატისტიკები

ვებ გვერდი არ არსებობს ან დაბლოკილია...

სულ ბაზაზეა 5,077
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 95,447,967,028 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 42,949,823,083 ლარი
3 tmall.com Tmall.com 14,991,251,134 ლარი
4 facebook.com Facebook.com 10,411,835,456 ლარი
5 baidu.com Baidu.com 7,290,863,169 ლარი
6 qq.com Qq.com 5,449,847,294 ლარი
7 sohu.com Sohu.com 4,261,425,210 ლარი
8 taobao.com Taobao.com 3,443,854,906 ლარი
9 wikipedia.org Wikipedia.org 3,283,598,648 ლარი
10 360.cn 360.cn 2,848,201,768 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 covid19.who.int Covid19.who.int 8,325,532 ლარი
2 worldcoronavirus.org Worldcoronavirus.org 173 ლარი
3 worldometers.info Worldometers.info 119,849,415 ლარი
4 pocolocos.es Pocolocos.es 6 ლარი
5 gioggg.ge Gioggg.ge 6,157 ლარი
6 lovemovies.ge Lovemovies.ge 2,439 ლარი
7 imovs.ge Imovs.ge 5,156 ლარი
8 eonline.ge Eonline.ge 6 ლარი
9 cybersports.lt Cybersports.lt 6,120 ლარი
10 gifer.com Gifer.com 63,659 ლარი
ყველა დარანკული საიტი